Pilot Rock Catalog

^ݵ˚ȕˡ ^NjŸƼ˚ÝŘ µNj Ǽs NJsŎŸɚ EĶs NŸŸĨÞض µNj Ǽs ¯ŸNj ɳŸȖNj ®ÞNjs NJÞض ŸNj ®ÞNjs ƻÞǼ ˒ ɟÌsŘ ɴŸȖ ɠ ŘǼ ǼŸ ¶NjÞĶĶ ŸɚsNj ɴŸȖNj O ŎƼʩNjs ĠȖǣǼ ƼĶ Os ōŸ_sĶ ^ݵ˚ȕˡ ˆ_NjŸƼ˚Þء ¶Nj Ǽs ONjŸǣǣ ɴŸȖNj ǣǼssĶ ʩNjs NjÞض ŸNj ŸǼÌsNj ʩNjs ƼÞǼʳ ĵÞ¯Ǽ Þ¯ Ÿ¯¯ ɠÌsŘ ɴŸȖ Njs _ŸŘs OŸŸĨÞضʳ ˒ ōŸ_sĶ ^ݵ˚ȕˡ _NjŸƼ ÞŘ OŸŸĨÞض ¶Nj Ǽs Þǣ ¯ ENjÞO Ǽs_ ¯NjŸŎ ǣÞضĶs ƼÞsOs Ÿ¯ ˠ˟ ¶ ʳ ǼÌÞOĨ ǣǼssĶ ƼĶ Ǽsʰ Ř_ Ķ ǣsNj OȖǼ ǼŸ ¯ŸNjŎ ǼÌs ǣÌ Ƽs Ř_ ¶Nj Ǽs E Njǣʳ ^Þs˚¯ŸNjŎs_ s_¶s ls ضsǣ Ř_ ɠsĶ_s_ ŸŘ ¶Nj Ǽs ǣȖƼƼŸNjǼ ǣǼNjÞƼǣ __ ŎŸNjs ǣǼNjsضǼÌʳ ÝǼ Þǣ ʩŘÞǣÌs_ ɠÞǼÌ ÌÞ¶Ì ǼsŎƼʰ ŘŸŘ˚ǼŸɮÞO EĶ OĨ sŘ ŎsĶ Ƽ ÞŘǼʳ ǢÌÞƼǣ ¯ȖĶĶɴ ǣǣsŎEĶs_ʳ ˒ ǻÌs Ì Ř_Ķs E Njǣ Njs ƼsNjŎ ŘsŘǼĶɴ ǼǼ OÌs_ʰ Ř_ Ķ ɴ ls Ǽ ɠÌsŘ ŘŸǼ ÞŘ Ȗǣsʳ ˒ NŸŸĨÞض Njs _ÞŎsŘǣÞŸŘǣʲ ˡˠ˚ˠˀˡ˃ ɮ ˠˤ˚ˠˀˣ˃ʳ ˢˡ˧ ǣLJʳ ÞŘOÌsǣ ǼŸǼ Ķʳ ˒ ŷɚsNj ĶĶ _ÞŎsŘǣÞŸŘǣʲ ˢ˥˚ˠˀˡ˃ ĶŸŘ¶ ɮ ˠˤ˚ˠˀˣ˃ ɠÞ_sʳ ɟsÞ¶ÌǼʲ ˡˢ ĶEǣʳ ˒ ȕǣs ōŸ_sĶ ^ݵ˚ȕˡ ɠÞǼÌ ǣǼssĶ NjÞضǣ ŸNj ǣǼŸŘsˀOŸŘONjsǼs ʩNjs ƼÞǼǣʳ ˒ ōŸ_sĶ ^ݵ˚ȕˡ ɠÞĶĶ ʩǼʲ NJŸȖŘ_ ®ÞNjs NJÞضǣ Ř_ ®ÞNjs ƻÞǼǣʲ ˡ˦˃ ǼŸ ˢˠ˃ ÞŘǣÞ_s _Þ ŎsǼsNjʳ ǢLJȖ Njs ®ÞNjs ƻÞǼǣʲ ˡˢ˃ ˛ ˡ˦˃ ÞŘǣÞ_s _ÞŎsŘǣÞŸŘʳ ˒ ŷƼǼÞŸŘ Ķ ōŸ_sĶ ^ݵˀǢ˚ȕˡ _NjŸƼ˚ÞŘ ¶Nj Ǽs Ŏ _s ȖǣÞض ˠˠ ¶ ʳ ǣǼ ÞŘĶsǣǣ ǣǼssĶ ʳ ɟsĶ_s_ʳ ŗŸǼ Ƽ ÞŘǼs_ ʳ ®ÞNjs NjÞض NŸɚsNjǣ˚ ˒ N Ř˅Ǽ ɠ ÞǼ ¯ŸNj ɴŸȖNj O ŎƼʩNjs ǼŸ EȖNjŘ ÞǼǣsĶ¯ ŸȖǼʷ ȕǣs ǢŘȖ¯¯sNj NŸɚsNj ǼŸ OŸɚsNj ǼÌs ʩNjs Ř_ NjsǣǼNjÞOǼ ǼÌs ÞNj ǣȖƼƼĶɴ ǼŸ ǼÌs ʩNjsʳ Ë ǣ ÞǼ ¶ŸǼǼsŘ ǼŸŸ ɠÞŘ_ɴ ¯ŸNj Ř ŸƼsŘ ʩNjsʷ ǢŘȖ¯¯sNj NŸɚsNj ɠÞĶĶ ÌsĶƼ ǼŸ OŸŘǼ ÞŘ Ř_ OÌŸĨs ɴŸȖNj ʩNjs ŸȖǼʳ ğȖǣǼ ɠ ŘǼ ǼŸ ƼNjŸǼsOǼ ɴŸȖNj O ŎƼʩNjs NjÞض ¯NjŸŎ ǼÌs sĶsŎsŘǼǣ ɠÌsŘ ŘŸǼ ÞŘ Ȗǣsʷ ǢŘȖ¯¯sNj NŸɚsNj O Ř ÌsĶƼ ɠÞǼÌ ǼÌ Ǽʰ ǼŸŸʳ ˒ ǻÌsǣs ʩNjs NjÞض OŸɚsNjǣ Njs _sǣÞ¶Řs_ ǼŸ ʩǼ ƻÞĶŸǼ NJŸOĨ ® ˚ˢ˟ʰ ®Ǣ˚ˢ˟ʰ ®Ǣɟ˚ˢ˟ Ř_ ®ɭ˚ˢ˟ ǢsNjÞsǣ O ŎƼʩNjs NjÞضǣ ɠÞǼÌ ˢ˟˃ Ý^ Ř_ ˢˡ˃ ŷ^ Ǽ ǼÌs ǼŸƼ ls ضsʳ Ǣss OÌ NjǼʳ ǻÌsɴ Ŏ ɴ ĶǣŸ ʩǼ ŸǼÌsNj ENj Ř_ ʩNjs NjÞضǣ ɠÞǼÌ ǣÞŎÞĶ Nj _ÞŎsŘǣÞŸŘǣʳ ˒ ® ENjÞO ǼÞŸŘʲ ŷŘs ƼÞsOsʰ ˠ˥ ¶ ʳ ƼNjs˚¶ Ķɚ ŘÞʊs_ ǣǼssĶʰ ɠÞǼÌ ˠˀˡ˃ ¯ŸNjŎs_ ĶÞƼ NjŸȖŘ_ ŸȖǼǣÞ_s s_¶sʰ ǼɠŸ Ì Ř_Ķsǣʳ ÌŸĶs Þǣ ƼNjs˚_NjÞĶĶs_ ǣŸ ɴŸȖ O Ř ǼǼ OÌ OÌ ÞŘ ŸNj O EĶs ĨÞǼ Ř_ ǣsOȖNjs ǼÌs OŸɚsNj ǼŸ ǼÌs ʩNjs NjÞض ʹĨÞǼ Þǣ ŘŸǼ ÞŘOĶȖ_s_ʺʳ Snuffer Cover Number Fits Pilot Rock &DPS¿UH 5LQJ Series Cover Inside Diameter Cover Weight CFA-30 FA-30 34-3/4" 17 lbs. CFS-30 FS-30 CFSW-30 FSW-30 CFX-30 FX-30 (no grate) ōŸ_sĶ N® ˚ˢ˟ ǢŘȖ¯¯sNj NŸɚsNj ŸŘ ƻÞĶŸǼ NJŸOĨ ® ˚ˢ˟ ǢsNjÞsǣ O ŎƼʩNjs NjÞضʳ ōŸ_sĶ N®Ǣ˚ˢ˟ ǢŘȖ¯¯sNj NŸɚsNj ŸŘ ƻÞĶŸǼ NJŸOĨ ®Ǣ˚ˢ˟ ǢsNjÞsǣ O ŎƼʩNjs NjÞضʳ ōŸ_sĶ N®Ǣɟ˚ˢ˟ ǢŘȖ¯¯sNj NŸɚsNj ŸŘ ƻÞĶŸǼ NJŸOĨ ®Ǣɟ˚ˢ˟ ǢsNjÞsǣ O ŎƼʩNjs NjÞضʳ ōŸ_sĶ ^ݵ˚ȕˡ ^NjŸƼ˚ÞŘ OŸŸĨÞض ¶Nj Ǽs ŸŘ ƻÞĶŸǼ NJŸOĨ ®ɭ˚ˢ˟ ǢsNjÞsǣ O ŎƼʩNjs NjÞضʳ ōŸ_sĶ ^ݵ˚ȕˡ ^NjŸƼ˚ÞŘ OŸŸĨÞض ¶Nj Ǽs O Ř Es Ȗǣs_ ŸŘ ʩNjs ƼÞǼǣ OŸŘǣǼNjȖOǼs_ Ÿ¯ Ķ Ř_ǣO ƼÞض ǣǼŸŘsǣ ɠÞǼÌ ŸNj ɠÞǼÌŸȖǼ ǣǼssĶ ÞŘǣsNjǼʳ ōŸ_sĶ ^ݵ˚ȕˡ ^NjŸƼ˚ÞŘ OŸŸĨÞض ¶Nj Ǽsʳ ǢŘȖ¯¯sNj NŸɚsNjǣ N Ř ËsĶƼ ɳŸȖ ƻȖǼ ŷȖǼ ǼÌs N ŎƼʩNjs ŗrɟʵ ŗ ˠˠ˥ N ōƻ®ÝNJr NJÝŗµǢ ɠ ɠ ɠ ʳ Ƽ Þ Ķ Ÿ Ǽ Nj Ÿ O Ĩ ʳ O Ÿ Ŏ ˑ Ƽ Þ Ķ Ÿ Ǽ Nj Ÿ O Ĩ ˔ Nj Ġ Ǽ Ì Ÿ Ŏ ǣ ʳ O Ÿ Ŏ RJ Thomas Mfg. Co.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMzk=